Webcolleges: zegen of vloek

Webcolleges: zegen of vloek

In juli 2016 verscheen in het tijdschrift Onderwijs Van Onderzoek het artikel 'Webcolleges:zegen of vloek?' Nynke Bos, Casper Groenveld en Saskia Brand-Gruwel doen verslag van hun literatuurstudie en emperisch onderzoek en komen met conclusies m.b.t. het tentamencijfer en collegebezoek in relatie tot het al dan niet aanbieden van webcolleges.

In het eerste deel van het artikel wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde literatuurstudie waar uiteindelijk veertien peer reviewed artikelen zijn meegenomen. Een van de conclusies is dat meerdere studies een daling rapporteren in het hoorcollegebezoek. Ook wordt geconstateerd dat webcolleges niet automatisch tot hogere of lagere cijfers leidt. 

In het tweede deel van het artikel wordt ingegaan  op de twee onderzoeken die zijn uitgevoerd door de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Gekeken is naar de inzet van webcolleges maar ook naar het daadwerkelijk gebruik ervan op studentniveau. Ook hier is geconstateerd dat een deel van de studenten de webcolleges als vervanging voor het hoorcollege gebruikt en dat het geen significant ander tentamencijfer oplevert.

Een ander opvallend resultaat is dat een veel kleiner deel van de studenten het webcollege als aanvulling gebruikt bij het uitwerken van collegeaantekeningen dan men aanvankelijk dacht. Dit staat namelijk haaks op de vele studentenenquetes waarin zij aangeven webcolleges voornamelijk als aanvulling te gebruiken.

Het artikel biedt een heldere context en levert nog enkele andere interessante conclusies op. Voldoende stof tot nadenken dus en zeker de moeite van het lezen waard..

Esther Breuker, hoofdredacteur

(c) picture front:  bluefieldphotos bp (BY-SA)